logotyp
Login

Poradenské služby

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB NA ZŠ SPEKTRUM

Poradenskou činnost ŠPP (školní poradenské pracoviště) zajišťujeme prostřednictvím výchovného poradce, metodika primární prevence a školního psychologa. Úzce spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími externími odbornými pracovišti. Každý člen týmu se zabývá konkrétními oblastmi působení (viz níže). Řadu situací řeší společně, jelikož se jejich kompetence doplňují. Cílem je posilovat pozitivní atmosféru ve škole a zajišťovat metodické, konzultační, informační a poradenské služby pro děti, zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Škola se profiluje jako škola rodinného typu a snaží se o úzkou spolupráci mezi rodičem, pedagogem a dítětem.

Koordinátorka poradenských služeb:
Mgr. Helena Radová
Školní metodik prevence:
Mgr. Jana Tomášová
Školní psycholog:
Mgr. Petra Lišková
Výchovný poradce:
Mgr. Helena Radová

Činnost ŠPP

Každý žák, zákonný zástupce i pedagogický pracovník má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení. Jedná se o pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání. Základním právním předpisem, který upravuje výchovu a vzdělávání ve školách a tedy i s tím související poradenskou pomoc, je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Základní aktivity a služby, které ŠPP poskytuje:

 •  prevence rizikového chování dětí,
 •  prevence školní neúspěšnosti,
 •  naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání,
 •  kariérové poradenství, které spočívá v pomoci s výběrem následného vzdělávání žáků po ukončení 1. stupně základní školy,
 • odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 •  péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi, metodická podpora učitelů při využívání psychologických a speciálně pedagogickýchpoznatků a dovedností při vzdělávání,
 • pomoc a podpora rodičům našich žáků, pokud o ni požádají.

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tomášová

Kontakt: tomasova@zsspektrum.cz

Standardní činnosti školního metodika primární prevence jsou rozděleny do 3 skupin:

1) Metodické a koordinační činnosti:

 •  koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu,
 •  koordinace a účast na aktivitách zaměřených na preventivní činnost školy,
 •  metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů(vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy, vedení třídnických hodin apod.),
 •  příprava a realizace aktivit zaměřených na integraci žáků cizinců a prevenci projevů rasismu a xenofobie,
 •  koordinace spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a odbornými pracovišti, která působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 •  shromažďování odborných zpráv a informací o žácích, kteří jsou v péči poradenského zařízení v rámci sociálně patologických jevů, jejich vedení v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
 •  vedení písemných záznamů umožňujících doložit obsah a rozsah vlastní činnosti vykonávané ve funkci ŠMP.

2) Informační činnost:

 •  předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů pedagogických pracovníkům školy (o metodách a formách prevence, nabídkách na danou oblast zaměřených programů a projektů apod.),
 •  získávání nových informací a zkušeností, vedení evidence spolupracovníků školy.

3) Poradenské činnosti:

 •  vyhledávání žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování či zajišťování péče těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
 •  spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
 •  příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům.

Výše uvedené standardní činnosti plní ŠMP v plném rozsahu. Nejen k vykonávání jeho funkce v rámci
plnění poradenské pomoci je v přízemí budovy školy umístěna schránka důvěry, kam především žáci
mají možnost anonymně vhodit vzkaz. Tuto schránku ŠMP pravidelně kontroluje a případné
informace o problému někoho ze žáků konzultuje s výchovným poradcem a je-li třeba také se školním
psychologem. O nahlášeném problému vytvoří písemný záznam včetně postupu šetření případné
události, která byla ve schránce důvěry popsána.

Výchovný poradce: Mgr. Helena Radová

Kontakt: reditel@zsspektrum.cz

Standardní činnosti výchovného poradce jsou specifikovány dvěma oblastmi:

1) Poradenská činnost:

 •  kariérové poradenství a pomoc při výběru následného vzdělávání žáků po ukončení 1. stupně ZŠ,
 •  vyhledávání žáků vyžadujících zvláštní pozornost a péči při vzdělávání, zejména žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 •  zajišťování a zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 •  příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením, další péče o tyto žáky,
 •  koordinace poskytování poradenských služeb školou a školskými poradenskými zařízeními.


2) Metodické a informační činnosti:

 •  zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence,
 •  metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace žáků se zdravotním postižením,
 •  péče o nadané žáky,
 •  plnění individuálních vzdělávacích plánů,
 •  poskytování informací zákonným zástupcům žáků o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření a možnostech,
 •  shromažďování odborných zpráv a informacích o žácích, kteří jsou v péči poradenského zařízení, a jejich vedení v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
 •  vedení písemných záznamů umožňujících doložit obsah a rozsah vlastní činnosti vykonávané ve funkci výchovného poradce.

Filozofie naší školy vychází z podstaty rodinného prostředí, kde se všichni navzájem znají. V případě
jakékoli odborné potřeby se mohou žáci, jejich zákonní zástupci i pedagogičtí pracovníci kdykoli na
výchovného poradce obracet. Při řešení situací výchovný poradce úzce spolupracuje se školním
metodikem prevence a školním psychologem.

Školní psycholog: Mgr. Petra Lišková

Kontakt: liskova@zsspektrum.cz

Standardní činnosti školního psychologa jsou rozděleny do tří skupin:

1) Depistáž:

 •  depistáž specifických poruch učení,
 •  depistáž nadaných žáků,
 •  zjišťování sociálního klimatu ve třídách, ankety, dotazníky, screening ve škole.

2) Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 •  péče o integrované žáky,
 •  individuální práce se žáky v osobních problémech, krizová intervence, konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí,
 •  prevence školního neúspěchu žáků, technika a hygiena učení, podpora a spolupráce třídy a třídního učitele, vychovatele ŠD,
 •  individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

3) Metodická práce a vzdělávací činnost:

 •  pracovní semináře pro pedagogické pracovníky,
 •  metodická pomoc třídním učitelům,
 •  koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole i mimo školu,
 •  prezentační a informační činnost, besedy a osvěta pro zákonné zástupce.

Školní psycholog na ZŠ Spektrum dochází do školy dvakrát týdně. Má k dispozici konzultační místnost,
kde vede osobní konzultace se žáky, jejich zákonnými zástupci a v případě potřeby i s pedagogickými
pracovníky. Navštěvuje výuku v jednotlivých třídách, kde provádí výše zmíněné činnosti. K vykonávání
činnosti školního psychologa je potřeba od všech zákonných zástupců podepsat tzv. Souhlas
s činností školního psychologa, který je platný po dobu školní docházky žáka na ZŠ Spektrum. Tento
souhlas podepisuje i třídní učitel žáka.

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky