logotyp
Login
ZŠ Praha 9 - Spektrum - počítačová učebna
3 - (4)
ZŠ Praha 9 - Spektrum - počítačová učebna

O škole

  ZŠ Praha 9 - Spektrum - počítačová učebna

Základní škola Spektrum, s.r.o.

 

S polupráce

P oznatky

E kologie

K omunikace

T vořivost

R espektování

U spěšnost

M oderní metody


Základní škola Spektrum, s.r.o. je soukromá škola, která poskytuje základní vzdělávání žákům 1. stupně s rozšiřující výukou angličtiny(1. – 5. třídy : maximálně 140 žáků).

Všech šest kmenových učeben je vybaveno interaktivními dataprojektory nebo Smart tabulemi, které umožňují interaktivní výuku, ke které využíváme elektronické učebnice nakladatelství Fraus, Taktik a Nová škola.

Škola disponuje gymnastickým sálem, počítačovou a jazykovou učebnou. Využívá školní zahradu k odpočinkové činnosti žáků, jejich hrám i učení.

V první třídě pracujeme genetickou metodou výuky prvopočátečního čtení a psaní, která motivuje žáky k práci a eliminuje výskyt specifických poruch učení. V matematice vyučujeme metodou prof. Hejného, která dává žákům možnost vlastního objevování, rozvíjí jejich logické myšlení a dává mnoho podnětů ke spolupráci i vzájemnému učení.

Od 1. ročníku mají žáci výuku angličtiny a k tomu dvě odpolední dělené hodiny konverzace s rodilými mluvčími týdně. Škola jako certifikované středisko Camebridge organizuje ve spolupráci se svým oficiálním partnerem British Council ESOL zkoušky z angličtiny. Je zapojena do Projektu British Council "Advantage".

Nízký počet žáků ve třídě (20)umožňuje individuální přístup učitelů, podporu žákům se specifickými poruchami učení i žákům nadaným.

Škola má svého školního psychologa, který spolupracuje se žáky, rodiči a pedagogickými pracovníky školy. Setkávání jsou zaměřena na zmírnění nebo odstranění některých obtíží v prožívání a chování dětí. Při těchto individuálních či skupinových formách setkávání psycholog využívá různé typy psychorelaxačních technik, prvky rodinné terapie a metody nácviku odpovídajícího sociálního jednání a chování, asertivity a empatie, posilování sebevědomí a zdravého sebehodnocení. Snahou je vést dítě k sebepoznání, k poznání vlivu specifické poruchy učení na psychiku, výkonnost a chování.

Jsme certifikovanou školou „Rodiče vítáni“ – rodiče mají možnost účastnit se výuky, pořádáme společné akce i školení. Ve škole realizujeme demokratickou, respektující výchovu.

Pro naše žáky organizujeme školy v přírodě, besedy, exkurze, návštěvy divadel a výstav. Mezi tradiční akce školy patří Vánoční trhy, Vítání jara, Školní akademie, Pasování na školáky.

Pro žáky 5. ročníku organizujeme zdarma přípravu na přijímací řízení na osmiletá gymnázia

Spolupracujeme se školským poradenským zařízením, gymnáziem Arcus, Trojským gymnáziem, nakladatelstvím Fraus a Pearson, Centrem nadání, organizací Věda nás baví, British Council, Kroužky, Golf Garden, Bovys, VDC, EDUin.

Účastníme se soutěží, celostátních testování žáků v rámci společností Scio, Kalibro a aktuálních projektů. Jsme držitelem certifikátu společnosti Scio "Pečujeme o vzdělávání" za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání.

 

 

Organizace vyučování - rozvrh vyučovacích hodin a přestávek

 

1.h.8:309:15
2.h.9:2010:05
3.h.10:2511:10
4.h.11:1512:00
5.h.12:0512:50
6.h.13:0013:45
7.h.13:5014:35

 Škola poskytuje služby výchovného poradce (Mgr. Helena Radová, reditel@zsspektrum.cz, 724 806 007) a školního metodika prevence (Mgr. Jana Tomášová, tomasova@zsspektrum.cz). Doporučuje odbornou pomoc PPP (U Nové školy 871, Praha 9, 266 312 530,266 310 939, poradna9@seznam.cz), psychologa (Mgr. Petra Lišková, liskova@zsspektrum.cz, 724 685 352) či logopeda. Provozujeme schránku důvěry. Ředitelka školy i všichni vyučující nabízejí konzultační hodiny v odpoledních i ranních hodinách.

 

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky