Login

Zápis do školy

Zápis pro školní rok 2018 - 2019

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve

znění pozdějších předpisů.

Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona.

Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí § 38 téhož zákona.

Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona.

Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

 

Pro školní rok 2018 – 2019 přijímáme děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012. Děti , které se narodily od 1.9.2012 do 31.12.2012, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1.1.2013 do 30.6.2013 můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.

 

Pro školní rok 2018 – 2019 škola přijímá 20 žáků k plnění povinné školní docházky.

Zápis bude probíhat v učebnách v přízemí školy, kde bude také připraveno zázemí pro čekající rodiče a jejich děti.

 

Zápis se bude konat v pátek 13. 4. 2018 od 14 hodin dle rezervačního rozpisu a v sobotu 14. 4. 2018 od 10 hodin dle rezervačního rozpisu. Bude probíhat skupinově. Ve skupině bude 6 dětí, které absolvují celkem 4 stanoviště, kde budou kvalifikované učitelky zjišťovat jejich školní zralost. Na stanovištích budou žáci získávat bodové ohodnocení.

 

Stanoviště 1

Kresba a nápodoba písma                                                      nejvyšší počet bodů: 6

 

Stanoviště 2

Matematické představy                                                         nejvyšší počet bodů: 7

 

Stanoviště 3

Jazykové dovednosti                                                             nejvyšší počet bodů: 8

 

Stanoviště 4

Předpoklady pro samostatnou a skupinovou práci                    nejvyšší počet bodů: 5

 

Celkem je nejvyšší počet bodů 26.

 

Dětem, které mají na škole již sourozence a prokáží svoji školní zralost při zápisu, bude připočteno 8 bodů.

 Děti, které úspěšně projdou zápisem, budou seřazeny do neděle 15. 4. 2018 podle získaného počtu bodů a zákonní zástupci prvních dvaceti budou vyzváni k podpisu smlouvy o vzdělávání dítěte na 1. stupni ZŠ Spektrum, s.r.o. e-mailem. Zároveň bude pořadí všech dětí pod přidělenými číselnými kódy zveřejněno na webových stránkách školy www.zsspektrum.cz a na úřední desce u vchodu do školy. Pokud bude více dětí se stejným počtem bodů před a za 20.pozicí, bude jejich pořadí stanoveno losem za přítomnosti ředitelky a zřizovatele školy.

 

 Pokud se zákonní zástupci na výzvu školy nedostaví a v závažných případech si ani nesjednají předem náhradní termín, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.

 K zápisu je možné přihlásit dítě předem. Přihlášku si mohou zákonní zástupci stáhnou na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení” nebo si ji vyzvednout u ředitelky školy. Přihlášky jsou dvojího typu podle toho, zda přihlašují oba či jen jeden zákonný zástupce.

 Na stejném místě najdete i dotazník pro rodiče, který přiložte k přihlášce.

 Přihlášku a dotazník je možné zaslat škole doporučeně na adresu ZŠ Spektrum, s.r.o., Kytlická 757, 190 00 Praha 9, v příloze e-mailové zprávy na adresu info@zsspektrum.cz nebo osobně do rukou ředitelky školy. Pokud tak zákonní zástupci učiní, budou jim e-mailem předány informace k rezervaci termínu zápisu.

 Zákonní zástupci si přinesou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz,v případech uvedených ve 2.odstavci této směrnice  také doporučení lékaře a školského poradenského zařízení. Nezapomeňte přezůvky pro dítě.

 Pokud dítě bude pro školní docházku nezralé, ředitelka školy ihned na místě bude informovat rodiče a vysvětlí jim další možné postupy včetně možnosti zažádat o odklad povinné školní docházky.

 Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat. Bližší informace najdete ve vnitřní směrnici „Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce” na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení”.

 V Praze dne 31. 8. 2017

 Mgr. Helena Radová, ředitelka školy


 

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Domů
gradebook
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky